1. Aanvaarden van de voorwaarden

Bij het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden en verzaakt hij aan eigen of enige andere voorwaarden die niet door de BVBA Jordaan Energy Systems schriftelijk goedgekeurd worden. Deze laatste zijn niet tegenstelbaar aan de BVBA Jordaan Energy Systems en blijven derhalve zonder enige uitwerking.

2. Prijzen

De op de bestelbon vermelde prijzen zijn exclusief BTW ( 6% of 21% tarief). Prijzen zijn geldig voor uitvoering in 2023, tenzij prijsstijgingen van materialen groter dan 3%. Alle prijsstijgingen boven de 3% worden doorgerekend aan de eindgebruiker.

3.Planning

De planning gebeurt in overleg. Kan door één van de partijen de planning niet worden nageleefd, dan informeert de ene partij de andere partij via mail of aangetekende brief of door elk ander wettelijk bewijsmiddel. Partijen kunnen mekaar een verlenging van termijn meedelen, doch deze mag niet meer bedragen dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn, tenzij onderling akkoord.

4. Duur offerte

Offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, ten hoogste één maand geldig. De bestelling wordt slechts definitief na ondertekening door de BVBA Jordaan Energy Systems.

5. Bezwaren

Op straffe van verval moeten de klachten bij aangetekend schrijven worden geformuleerd binnen de 8 dagen na de levering van de goederen en/of ontvangst van de factuur.

6. Annulatie

Indien de klant de bestelling verbreekt of annuleert of indien de bestelling / overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan de BVBA Jordaan Energy Systems een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totaalbedrag.

Indien de BVBA Jordaan Energy Systems zelf de bestelling verbreekt of annuleert, zonder een geval van overmacht, is zij de klant eenzelfde schadevergoeding verschuldigd.

7. Betaling

De prijs wordt als volgt betaald:

bij levering en volgens voortgang der werken

50% voorschot voor start van de werken.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, dan wel op de vervaldag. Bij gebreke aan betaling van een factuurop haar vervaldag, zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 25,-€, en met een verwijlintrest van 12% per jaar vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling, ongeacht alle andere uitgaven en gerechtskosten.

8. Beding van eigendomsvoorbehoud

De BVBA Jordaan Energy Systems blijft eigenaar van de producten tot aan de volledige betaling van de corresponderende facturen,

eventueel verhoogd met de intresten.

9. Geschillen en toepasselijk recht

Indien één van de punten van deze voorwaarden nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, zal het als ongeschreven

worden beschouwd en de nietigheid van de andere bedingen niet teweegbrengen.

Elk geschil tussen de klant en de BVBA Jordaan Energy Systems is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

Allleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.

10. Contact

Voor elke inlichting, verzoek of vraag is de BVBA Jordaan Energy Systems bereikbaar te ;

B-3210 Lubbeek, Ambachtenstraat 14A, info@jeswarmtepompen.be